Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Lubelskiego kontynuuje rozpoczęty w 2012 roku program zdrowotny mający na celu zmniejszenie ryzyka przeżywania przez młodzież kłopotów związanych z funkcjonowaniem psychoemocjonalnym poprzez wzmocnienie czynników chroniących przed nimi. Młodzież uczestnicząca w programie zwiększy swoją wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania psychoemocjonalnego oraz nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów charakterystycznych dla wieku dojrzewania.

Koordynatorem programu jest Fundacja Praesterno, prowadząca od 19 lat w Lublinie i 7 innych miastach działania wspierające młodzież w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania.

Okres dojrzewania jest kryzysowym momentem w życiu jednostki. Kryzys polega na załamaniu się wypracowanych wcześniej i skutecznych dotychczas sposobów zaspokajania własnych potrzeb i radzenia sobie w środowisku społecznym. Dotychczasowa adaptacja załamuje się pod wpływem intensywnych i gwałtownych zmian, jakim podlega nastolatek.

Konsekwencją tych zmian jest nieuchronny dla okresu dojrzewania kryzys tożsamości, konieczność odpowiedzenia sobie od początku na podstawowe pytania: „kim jestem?”, „kim są inni ludzie?”, „czym jest świat, który mnie otacza?”.

Odpowiedzią młodego człowieka na utratę podstawowych wyznaczników konstytuujących jego dotychczasową egzystencję jest jeden z dwóch typów reakcji:

W pierwszym przypadku nastolatek traktuje kryzys jak wyzwanie – zadanie do wykonania, w drugim – rozpoznaje kryzys jako zagrożenie wiążące się z przeżywaniem silnego napięcia i poczuciem nieradzenia sobie z rzeczywistością.

Młodzi ludzie nie radzący sobie z kryzysem wieku dojrzewania zagrożeni są wejściem na drogę prowadzącą do zachowań z kręgu psychopatologii (depresja, nerwice, psychozy) lub patologii społecznej (zachowania antysocjalne, alkoholizm, narkomania). Oczywiście nie każdego nastolatka mającego kłopoty spotykają aż tak dramatyczne konsekwencje. Niewątpliwie jednak sensowne jest udzielenie każdemu młodemu człowiekowi wsparcia jeszcze przed wystąpieniem ewentualnych kłopotów lub jak najwcześniejsze przezwyciężanie ich, jeśli już się pojawiły.

Taką pomocą jest program „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16–17 lat”, realizowany między innymi w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko, w czasie zajęć lekcyjnych.

Cele i oczekiwane efekty programu

Tematyka zajęć

Plan zajęć

 1. Rekrutacja uczestników programu, w tym zebranie zgód opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w programie.
 2. Spotkanie I (3 godziny lekcyjne):
  • kwestionariusz służący wczesnej diagnozie i ankieta ewaluacyjna,
  • wykład nr 1 na temat depresji/zaburzeń nastroju; dyskusja.
 3. Spotkanie II (5 godzin lekcyjnych):
  • wykład nr 2: „Przyczyny zaburzeń nastroju, specyfika symptomów u dzieci i młodzieży”,
  • warsztat na temat czynników chroniących przed zaburzeniami psycho-emocjonalnymi - doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
  • końcowa ankieta ewaluacyjna i ankieta oceny programu,
  • rozdanie uczestnikom informacji o wynikach kwestionariusza służącego wczesnej diagnozie.
 4. 1 bądź 2-godzinne konsultacje indywidualne ze specjalistami dla uczestników programu wymagających pomocy.

Jeśli Państwa dziecko będzie zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrażenie zgody na dołączonym oświadczeniu.

Program Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16—17 lat jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego.